Mieli mokyklos mokinių tėveliai, darbuotojai, rėmėjai

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato sumokėtų pajamų mokesčio dalį (iki 1,2 proc.) skirti švietimo įstaigoms. Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 proc. GMP paramos galimybe, 2020 metais skyrėte mokyklai 4000,42 Eur paramą.  Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais 1,2 proc. GPM sumos paskirtumėte Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinei mokyklai. Ši finansinė parama – didelė paspirtis derinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti mokymo(si) ir edukacines aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį?

Gyventojas turi užpildyti prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją. Tinkamai užpildytas Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 3 dienos.

Pildant prašymo formą (FR0512 formos 4 versija)užpildomi E1-E5 laukeliai:

  • E1 įrašomas skaitmuo 2;
  • E2- mokyklos juridinio asmens kodas 195472468;
  • E4- 1,2;
  • E5- nurodote ar tik vieneriems metams, ar ilgesniam laikui skiriate paramą.

Su paramos lėšų panaudojimu 2020 m. galite susipažinti pateiktoje 2020 m. finansinėje ataskaitoje

https://www.vytenemunelis.lt/wp-content/uploads/2021/01/Finansine-ataskaita-tevams-2020.pdf

Teises aktai

LRS VMI prie LR FM viršininko 2003-02-07 įsakymas nr. V-45 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo“

MŪSŲ REKVIZITAI:

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla,
įmonės kodas 195472468
M. Daukšos g. 7, Vilnius
Tel. (8 5)262 29 47
el. paštas: rastine@nemunelio.vilnius.lm.lt