Pradžia / Dokumentai

Dokumentai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.5884

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.1480

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl valstybinės švietimo 2013-2022 metų startegijos patvirtinimo“: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463390

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46675970a82611e59010bea026bdb259?jfwid=32wf90sn

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr.V- 1317 „Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/56f7ec42d75211ea8f4ce1816a470b26