ISTORIJA

Vykdydama švietimo reformą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba Salomėjos Nėries gimnazijos pradinių klasių pagrindu 2002 metais įsteigė Vytės Nemunėlio pradinę mokyklą.

Šiuo metu mokykloje mokosi 360 mokinių, sukomplektuota 16 klasių, yra 23 mokytojai: 2 mokytojas ekspertas, 10 mokytojų metodininkų,  9 vyr. mokytojai, 2 mokytojai. Švietimo pagalbą teikia socialinis pedagogas,  logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjai. Veikia visos dienos mokykla.

Nuo antros klasės vaikai mokomi anglų kalbos.

Mokyklos veikla grindžiama svarbiausiu Švietimo koncepcijos principu – humaniškumu. Tai išreiškiama įvairiais būdais: mokinių ir mokytojų, tėvų ir mokytojų, darbuotojų tarpusavio bendravimo kokybe, nuolatiniu bendravimu su bendrojo ugdymo įstaigomis ir priešmokyklinėmis institucijomis, parapijos centru. Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja olimpiadose, miesto ir šalies konkursuose. Bendradarbiaudami su kitomis švietimo įstaigomis pedagogai dalijasi patirtimi, naujovėmis, dalyvauja įvairioje bendroje veikloje- renginiuose, įgyvendina projektus.

Didelį dėmesį skiriame mokinių ugdymui. Mokomieji dalykai derinami su papildoma veikla. Vedamos integruotos pamokos, taikoma ugdymo formų įvairovė. Sudarytos sąlygos tėvams bendrauti ir bendradarbiauti su mokykla, sukurta tėvų konsultavimo sistema.

Svarbūs ryšiai su kultūrinėmis organizacijomis, muziejais, kitomis švietimo įstaigomis.

Neįsivaizduojame mūsų mokyklos be švenčių organizavimo, tradicijų ir papročių laikymosi. Mokykla savo unikalumą ir savitumą atskleidžia švęsdama ne tik kalendorines, bet ir mokyklos šventes: Vytės Nemunėlio gimimo metines, Abėcėlės, bendras tėvų – mokytojų – mokinių temines vakarones.

Mokyklos savitumą perteikia atributika, himnas, skrajutės ir kt.

Be to mūsų mokyklos kultūrą atspindi kasmet minimos dienos, kaip antai: Mokytojų, Motinos, Tėvo, Tolerancijos ir kt.

2006 m. pradėjome vykdyti socialinių įgūdžių formavimo ilgalaikį projektą. 2006- 2007 m. m. įvyko pirmoji projekto dalis „Mano stebinčios akys“. 2007- 2008 m. m. vykdėme projekto antrąją dalį „Kai širdys žydi gerumu“. 2008 – 2009 m. m. vykdėme projekto trečiąją dalį „Rankų šiluma“. 2009 – 2010 m. m. vykdėme ketvirtąją dalį „Šypsena nieko nekainuoja, bet daug perka“. 2011-2012 m. m. tęsiame socialinių įgūdžių formavimo projektą. Jį pavadinome „Mokykla – mūsų draugystės miestas“ .Tokie projektai padeda dirbti viena linkme, padeda labiau įsigilinti, kryptingiau veikti, skatina motyvaciją bei dalykų integraciją.

Taip pat 2006- 2007 m. m. vykdėme pilietiškumą ir patriotizmą ugdantį projektą „Tau, žmogau“, skirtą Bernardo Brazdžionio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, kuriame dalyvavo ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir miesto gyventojai. 2015-2016 m. m. kartu su Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija ir Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija minėjome pirmosios lietuviškos gimnazijos 100-metį.

Mokykloje veikia 14 papildomo ugdymo būrelių. Be mūsų mokyklos šokėjų, choro, vokalinio būrelio dainorėlių nepraeina nei viena šventė. Kolektyvai yra kviečiami į Vilniaus Mokytojų namų, visuomenės sveikatos centro, senelių bei tremtinių namuose organizuojamuose renginiuose.

Bendradarbiaujame su Vilniaus visuomenės sveikatos centru, esame įtraukti į sveikatą stiprinančių mokyklų projektą. Dalyvavome Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato organizuojamuose renginiuose „Mes – policijos bičiuliai“, bendradarbiaujame su Vilniaus miesto psichologine-pedagogine tarnyba.

Anglų kalbos būrelio vaikai puikiai pasirodo daugelyje pradinukams organizuotų konkursų.

Didelį dėmesį skiriama kalbiniam mokinių ugdymui. Vilniaus miesto savivaldybės organizuotoje lietuviško žodžio ir knygos šventėje mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo šventinėje programoje. Anglų kalbos būrelio vaikai puikiai pasirodė daugelyje pradinukams organizuotų konkursų.

Mokykloje vyksta daug renginių, skirtų visai bendruomenei, t. y. į ugdomąją veiklą įtraukiant vaikų tėvus, senelius, prie mokyklos esančių namų gyventojus. Rengiame bendras popietes “Pavasario miškas – vitaminų lobynas”, “Žalioji gatvė”, “Cigarečių, alkoholio ir narkotikų prevencija pradinėje mokykloje”, prevencinius renginius prieš smurtą, tolerancijos savaitę, “Sportas – sveikata”, “Kad dantukai būtų sveiki”.

Nuo pat įsikūrimo dienos bendradarbiaujame ir kuriame bendrus projektus su lopšeliais – darželiais “Gudrutis”, „Krivūlė“ bendruomene.