Projektas „Labas!”

Mūsų mokykloje 2022 -09-12/09- 25 vyko socialinių įgūdžių projektas „Labas!“. Šio projekto tikslas – skatinti mokinių tarpusavio pagarbų elgesį, mandagumą, prisiminti mokinio teises ir pareigas, laikytis mokyklos bei saugaus eismo taisyklių.
Klasės valandėlių metu mokiniai diskutavo apie mokinio teises ir pareigas, rinko klasės seniūną, kūrė klasės taisykles ir prisiminė jų laikymosi svarbą.
Pirmų klasių mokiniai dalyvavo policijos pareigūnės R. Jonavičienės vedamose pamokėlėse apie saugų eismą, vyresniųjų klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti PK bendruomenės rengiamame piešinių konkurse – „Policija šiandien  – policija rytoj”, „Ginti, saugoti, padėti”. Vaikai išbandė savo jėgas  sportinėse varžybose „Rudens taurė 2022”.

Projektas „Kokybės krepšelis“

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. 

Skaityti plačiau

Projektas „Informatika ir technologinė kūryba  pradiniame ugdyme“

Projekto tikslas – jau pradinėse klasėse padėti ugdyti vaikų informatinį mąstymą bei gebėjimus sumaniai ir kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis.

Projekto trukmė – 2021 – 2024 m.m. 

Tikslinė grupė – mokytojai.

Turinys:

  • Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo pradinėse klasėse programa.
  • Projekte dalyvaujantiems mokytojams priskto mentoriaus konsultacijos.
  • Galimybės mokytis ir kurti kartu su dalyvaujančiais projekte kolegomis (vyks įvadiniai užsiėmimai, skirti programos aptarimui, įgyvendinimo suplanavimui; refleksijų dienos; įsivertinimo renginiai).
  • Mokyklos bendruomenės sutelktumo (galimybė organizuoti veiklas, atsižvelgiant mokyklos poreikius, susijusius su projekto įgyvendinimu).
  • Patirti mokymo(si) džiaugsmą kuriant šiuolaikinį ugdymo turinį.

Visus mokslo metus (pasirinktose pradinio ugdymo klasėse) kartą per savaitę, vesti informatikos pamokas (visiems pasirinktų klasių mokiniams) 1 ar 2  val.

Projektą organizuoja ir koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Projektą įgyvendina Teachers Lead Tech  naudojantis platforma „Vedliai”.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Projektas „Kultūros pasas“

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

KULTŪROS PASO ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI

Daugiau apie projektą https://kulturospasas.emokykla.lt/apie-projekta

Projektas „Geros savijautos programa“

Tikslas –sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų fizinei bei psichikos sveikatai.

Uždavinys – gerinti mokinių emocinę būklę ir sukuriant kuo palankesnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases.

Mokykla pagal savo poreikį užsisakys tikslines programas psichologų paskaitoms, emocinio intelekto mokymams organizuoti ir kt. iš pateikto sąrašo.

Įvairaus pobūdžio geros savijautos programos skirtos visų klasių mokiniams ir atitinka tam tikro amžiaus vaikų ir paauglių raidos ypatumus. Programose numatytos veiklos ugdyti mokinių socialinius emocinius, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžius, gilesnį mokinių savęs pažinimą bei gebėjimą reflektuoti, priimti atsakingus sprendimus, stiprinti vaikų psichologinį atsparumą, savivertę bei skatinti jų motyvaciją mokytis.

Mokykloje Geros savijautos programos įgyvendinimą koordinuoja psichologė Ieva Jonaitytė.

Su Geros savijautos programa ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/geros-savijautos-programa

Projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“

Projekto tikslas – pagerinti Vilniaus 2, 3 ir 5 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground. Projekte dalyvaus mūsų mokyklos 2 ir 3  klasių mokiniai, kurie turėjo galimybę 2020 m. gruodžio mėnesį išbandyti  Eduten Playground virtualią mokymosi aplinką. Ji skirta matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai naudojant dirbtinio intelekto technologiją.

Eduten Playground yra kruopščiai sukurta mokymosi aplinka paremta daugiau nei 15 metų universitetiniais skaitmeninio mokymo ir mokymosi tyrimais. Mokiniai atlikdami įvairias užduotis tobulina mintino skaičiavimo įgūdžius, padidėja skaičiavimo užduočių atlikimo tempas. Programoje pateikiamos paruoštos savaitės matematikos pratybų užduotys, kurios pateikiamos žaidimo forma ir yra diferencijuotos. Mokiniai išsprendžia iki 8 kartų daugiau užduočių nei tradicinėje pamokoje.

Mokytojai, naudodami programą Eduten, gali nuosekliai stebėti mokinių pažangą ir pamatyti stipriąsias bei silpnąsias mokinių mokymosi sritis. Tai leidžia pateikti tinkamą matematinį iššūkį bei didina kiekvieno mokinio motyvaciją.

Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2021 metų sudaro unikalią galimybę 5 tūkst. 2, 3 ir 5 klasės mokinių matematikos mokytis patraukliau ir inovatyviau.

„SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS“

Projekto aprašymas

Mokinių pasiekimai šiandien dažnai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina ne tik sukurti naujas skaitmenines priemones, bet ir sudaryti prieigos galimybes prie jų. Siekiant, kad visi mokiniai galėtų naudotis technologijomis, kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį mokykloje (1:1), tokių investicijų vargu ar valstybė galės užtikrinti. Aktualu tampa mokyklose sudaryti sąlygas vaikams atsinešti savo įrenginius. Tam būtina sukurti saugią ir kontroliuojamą belaidę interneto prieigą mokyklose. Projekto metu numatoma Lietuvos mokyklose įrengti 2000 belaidžio interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti vartotojai, bus vykdoma turinio prieigos kontrolė; 1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyta valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.

Projekto tikslasSudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.

Projekto finansavimasES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-21 – 2022-05-21

Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Projekto tinklapis: https://wifi.lm.lt

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis (su STEAM APC veikla) 09.1.3.CPVA-V-704-02-0001. Daugiau informacijos rasite čia

,Erasmus+ projektas „PSsmile“ „Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“. Daugiau informacijos rasite čia 

„SODINAM“

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla kartu su asociacija „Gyvoji planeta“ įgyevedina projektą „Sodinam“.

Projekto kryptis: ekologijos, pilietiškuo stiprinimas, integruojant STEAM mokomuosius dalykus.

Projekto tikslas: ugdyti vaikų, jaunimo ir kitų amžiaus grupių asmenų ekologinę savimonę, medžių įvairovės, auginimo bei tausojimo kontekste, kurti bei plėtoti žaliąsias edukacines erdves ir sveiką aplinką mieste.

Projekto veiklos:
  • Edukacinio filmuko taikymas mokyklos veiklose;
  • Elektroninės pamokos „Saugokim medžius“ demonstravimas, gerosios patirties fiksavimas;
  • Dalyvavimas fotografijų konkurse „Saugokim Vilniaus medžius“;
  • Surinktos informacijos sisteminimas, talpinimas įstaigos puslapyje.

Ugdant ekologinę vaikų savimonę projekto veiklų dėka pasiekiamos ir kitos amžiaus grupės- vaikų tėvai, seneliai, mokytojai- kurioms tokiu būdu sudaromos sąlygos prisidėti prie žaliųjų edukacinių erdvių ir sveikos aplinkos mieste kūrimo ir plėtojimo.

„ SVEIKA MOKYKLA“. Daugiau informacijos rasite čia

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla buvo pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla. Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

„AKTYVUKAS“. Daugiau informacijos rasite čia

AKTYVUKAS – tai unikalus projektas, orientuotas į Z kartos vaikus, žaidimų bei sporto pagalba visapusiškai lavinantis jų gebėjimus.

Sveikatingumo tematika bei vaikų edukaciją šia kryptimi tampa vis aktualesnė. Vaikus su svarbiausiais sveikos gyvensenos įpročiais supažindina bičiulis– personažas Aktyvukas. Šis personažas dalinasi žiniomis iš ateities, kur sveika gyvensena ir aktyvumas yra be galo reikšminga norint būti visapusiškai sveika ir stipria asmenybe. Aktyvukas edukuoja vaikus apie sveiką gyvenseną įtraukdamas juos į inovatyvią sporto sistemą, kurioje per žaidimą, pramogas ir judesį ugdo svarbiausias fizines bei protines savybes. Šis personažas – vaikų bičiulis, pasitelkiantis šiuolaikinius inovatyvius metodus tam, kad įkvėptų vaikus tapti ateities herojais ir išmokytų juos to, kas svarbiausia, norint išlaikyti vikrų, stiprų, koordinuotą kūną bei guvų protą.