SOCIALINĖ PEDAGOGĖ VAIDA MARKEVIČIŪTĖ

Socialinio pedagogo mokykloje darbo
Prioritetas : vaiko gerovės siekis, teikiant socialinę – pedagoginę pagalbą mokyklos mokiniams, bendruomenės nariams, siekiant mokinių ugdymo(si) sėkmės ir asmenybės ūgties.
Tikslas: siekti vaiko gerovės, vykdant ankstyvąją prevenciją, asmeninių, socialinių gebėjimų ugdymą, reikalingų socialinių paslaugų teikimą, užtikrinant sėkmingą socializaciją mokykloje.
Uždaviniai:

  • Organizuoti individualų darbą su mokiniais, darbo grupes ar komandas mokykloje, koordinuoti jų veiklą, sprendžiant mokinio socialines ir elgesio problemas, siekiant pagerinti ugdymo kokybę pamokų metu.
  • Ugdyti mokinio asmenines, socialines kompetecijas, padėti planuoti veiklas, priimti sprendimus, rasti tinkamiausius būdus sunkumams įveikti, teikti pagalbą ir vykdyti priežiūrą.
  • Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, ieškant socialinių – pedagoginių problemų prevencijos ir sprendimo būdų. Įtraukti tėvus, globėjus, kitus teisėtus vaiko atstovus į bendrą veiklą, sprendžiant vaiko socialines, mokymosi motyvacijos ir elgesio problemas.
  • Palaikyti ryšį su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą; užtikrinančiomis mokinių gerovę ir saugumą.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Individualus darbas su mokiniais, mokinio tėvais, ar kitais teisėtais vaiko atstovais, globėjais.
  • Darbas su mokinio šeima.
  • Komandinis darbas, bendradarbiaujant su mokytojais, klasės vadovais, švietimo pagalbos specialistais.
  • Darbas mokyklos darbo grupėse, Vaiko gerovės komisijoje.
  • Bendradarbiavimas su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
  • Prevencinės veiklos organizavimas.

VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaKontaktinės val.Nekontaktinės val.Pietų pertrauka
Pirmadienis9.00 – 14.0014.00 – 20.0011.55 – 12.25
Antradienis9.00 – 14.0014.00 – 20.0011.55 – 12.25
Trečiadienis9.00 – 14.0014.00 – 20.0011.55 – 12.25
Ketvirtadienis9.00 – 12.00