SOCIALINĖ PEDAGOGĖ VAIDA MARKEVIČIŪTĖ

Socialinio pedagogo mokykloje darbo

Prioritetas : vaiko gerovės siekis, teikiant socialinę – pedagoginę pagalbą mokyklos mokiniams, bendruomenės nariams, siekiant mokinių ugdymo(si) sėkmės ir asmenybės ūgties.

 

Tikslas: siekti vaiko gerovės, vykdant ankstyvąją prevenciją, asmeninių, socialinių gebėjimų ugdymą, reikalingų socialinių paslaugų teikimą, užtikrinant sėkmingą socializaciją mokykloje.

 

Uždaviniai:

  1. Organizuoti individualų darbą su mokiniais, darbo grupes ar komandas mokykloje, koordinuoti jų veiklą, sprendžiant mokinio socialines ir elgesio problemas, siekiant pagerinti ugdymo kokybę pamokų metu.
  2. Ugdyti mokinio asmenines, socialines kompetecijas, padėti planuoti veiklas, priimti sprendimus, rasti tinkamiausius būdus sunkumams įveikti, teikti pagalbą ir vykdyti priežiūrą.
  3. Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, ieškant socialinių – pedagoginių problemų prevencijos ir sprendimo būdų. Įtraukti tėvus, globėjus, kitus teisėtus vaiko atstovus į bendrą veiklą, sprendžiant vaiko socialines, mokymosi motyvacijos ir elgesio problemas.
  4. Palaikyti ryšį su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis

organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą; užtikrinančiomis mokinių gerovę ir saugumą.

 

Pagrindinės veiklos kryptys:

Individualus darbas su mokiniais, mokinio tėvais, ar kitais teisėtais vaiko atstovais, globėjais.

Darbas su mokinio šeima.

Komandinis darbas, bendradarbiaujant su mokytojais, klasės vadovais, švietimo pagalbos specialistais.

Darbas mokyklos darbo grupėse, Vaiko gerovės komisijoje.

Bendradarbiavimas su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Prevencinės veiklos organizavimas.

 

VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO GRAFIKAS 2020-2021 mm.

Savaitės diena Kontaktinės val. Pietų pertrauka Nekontaktinės val.
Pirmadienis 9.00 – 14.30 12.30- 13.00 8.00 – 09.00 / 14.30 – 18.30
Antradienis 9.00 – 14.30 12.30 -13.00 8.00. -.09.00 / 14.30 – 18.30
Trečiadienis 9.00 – 14.30 12.30 -13.00 8.00. – 09.00 / 14.30 – 18.30
Ketvirtadienis 9.00 – 12.00 12.00- 12.30 8.00 – 09.00 / 14.30 – 16.30