VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĖ MOKYKLA SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS  DANUTĖS DUŠAUSKIENĖS -DUŽ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (0,25 et.)

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis: didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Specialiojo pedagogo pagalba  mokiniui teikiama, kuomet  ją skiria Vilniaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (VPPT) tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.

Specialioji pedagogė  Danutė Dušauskienė-Duž dirba 15 kabinete (I a.).

TIESIOGINIS DARBAS SU MOKINIAIS  (9 val.) –  specialiosios pratybos,  mokinių  specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir vertinimas.  
 
KITA VEIKLA -NETIESIOGINIS  DARBAS SU MOKINIAIS (6 val.)- pasiruošimas  pratyboms,  dalyvavimas VGK, dokumentacijos rengimas  mokinio SUP vertinimui,  profesinės kompetencijos tobulinimas,  tėvų,  mokytojų  konsultavimas.
TREČIADIENIS8.00 – 14.307.00 – 8.00
KETVIRTADIENIS8.00 – 11.007.00 – 8.00
PENKTADIENIS11.00 – 16.00

Pietų pertrauka:  trečiadienis – 11.55-12.25                

El. paštas:   dusauske@gmail.com

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

  • atlieka pedagoginį mokinių ugdymosi pasiekimų įvertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina mokinio ugdymosi  pažangą mokykloje;
  • bendradarbiaudamas su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato vaiko ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti pamokų užduotis;
  • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • praktikoje taiko specialiosios pedagogikos naujoves;
  • veiklą vykdo vadovaujantis galiojančiais įstatymais, teisės aktais, švietimo ir mokslo ministro parengtomis tvarkomis.

Apie specialųjį ugdymą galima paskaityti:

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/specialusis-ugdymasis-mokymosi-ir-svietimo-pagalba

Mokymosi sutrikimai (knyga)

Pritaikytų_ir_individualizuotų_ugdymo_programų_įgyvendinimo_veiksmingumas